Για το κάθε έργο μας, τα μέλη της ομάδας επιλέγονται ανάλογα με τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

Ο Διευθυντής Έργου θα εκπροσωπεί την ομάδα έργου και θα έχει τη συνολική ευθύνη για το συντονισμό και τη διοίκηση του έργου. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τον αναλυτικό σχεδιασμό του έργου, και θα ελέγχει την πρόοδο και την ποιότητα υλοποίησής του. Θα οργανώνει το έργο με βάση την εξέλιξή του και τις τροποποιήσεις που θα κρίνονται αναγκαίες στην πορεία για την αποτελεσματική υλοποίηση του. Διευθυντές έργου θα είναι είτε ο κ. Aris Alavanos, ο κ. Νικόλας Σακελλαρίδης ή ο κ. Στέφανος Θωμαϊδης.

Ο κ. Παύλος Γεράρδος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος για κάθε έργο πού περναίε απο την @riston consulting και διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες, και ιδιοτικού τομέα όπως Microsoft, IBM, Cisco, αλλά και στον ανοιχτό κώδικα (Open Source)

Η κ. Έλια Χάραρη, και ο κ. Άγγελος Στεφανόπουλος είναι υπεύθυνοι για όλα τα θέματα που αφορόυν το Marketing και το e- Marketing των πελατών μας.

Η Ειρήνη Πατέλη, η κ. Δήμητρα Βεκρή και ή Ελίνα Ευγενίου θα είναι υπεύθυνες για όλα τα εικαστικά θέματα, που αφορούν το παρουσιαστικό του κάθε έργου (look ‘n’ feel) αλλά και για την ποιότητα παράδοσης των γραφικών.

Για θέματα νομικά και λογιστικά συνεργαζόμαστε με τον κ. Γιώργο Αλαβάνο, υπεύθυνο Λογιστιρίου για την εταιρία Folli-Follie.

Στον έλεγχο ποιότητας θα συμμετέχει η κ. Αντωνία Σαλμών ή η κ. Δήμητρα Παπαχρήστου και θα έχουν την ευθύνη του ελέγχου κάθε προϊόντος που παράγεται, είτε είναι παραδοτέο είτε προορίζεται για εσωτερική χρήση, ως προς την ακρίβεια και την ορθότητά του σε σχέση με τις προδιαγραφές. Επίσης θα πιστοποιεί την συνέπεια του κάθε προϊόντος, ή συνόλου προϊόντων ως προς τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου συστήματος.

 

 

Aris Alavanos Portrait Elia Charari Portrait Nikolas Sakellaridis  Portrait Elina Evgeniou Portrait George_Alavanos_Portrait
John Detsikas Portrait Dimitra Papachristou Portrait Pavlos Gerardos Portrait Victoria Bontu Portrait Aggelos Stefanopoulos portrait

adwords qualified individual

Nos clients

Logo Presentation

S'identifier